List of Travel Aliases

From Discworld MUD Wiki
Jump to: navigation, search

Speedwalks

Klatch

alias djedjeeast in "speedwalkklatch" w;w;s;s;s;walk se;walk ne;walk ne;walk ne;walk nw;w;
alias djeeastdje in "speedwalkklatch" e;walk se;walk sw;walk sw;walk sw;walk nw;n;n;n;e;e;
alias djeeastdjenorth in "speedwalkklatch" e;journey n;s;
alias djenorthdjeeast in "speedwalkklatch" n;journey ne;w;
alias djedjenorth in "speedwalkklatch" djedjeeast;djeeastdjenorth;
alias djenorthdje in "speedwalkklatch" djenorthdjeeast;djeeastdje;
alias djetrade in "speedwalkklatch" djedjenorth;n;journey w;journey nw;n;n;nw;journey w;journey nw;journey w;journey w;journey sw;journey w;w;
alias tradedje in "speedwalkklatch" e;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey e;se;s;s;journey s;journey ne;s;djenorthdje;
alias tradepk in "speedwalkklatch" sw;journey w;journey w;walk w;walk w;walk w;walk w;walk w;walk w;walk w;n;journey n;journey n;n;journey n;n;journey n;n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;n;n;journey n;n;journey n;n;n;n;
alias pktrade in "speedwalkklatch" s;journey s;s;journey s;s;journey s;s;journey s;journey s;journey s;journey s;s;journey s;s;journey s;s;journey s;journey s;s;journey east;journey east;journey east;ne;
alias pkdje in "speedwalkklatch" pktrade;tradedje;
alias djepk in "speedwalkklatch" djetrade;tradepk;
alias tradelegion in "speedwalkklatch" n;n;n;n;n;journey n;n;journey n;n;journey n;n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;n;journey n;n;journey n;n;
alias legiontrade in "speedwalkklatch" s;journey s;s;journey s;s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;s;journey s;s;journey s;s;journey s;s;s;s;s;s;
alias legiondje in "speedwalkklatch" legiontrade;tradedje;
alias djelegion in "speedwalkklatch" djetrade;tradelegion;
alias tacticumdje in "speedwalkklatch" tacticumalkhali;alkhalidje;
alias djetacticum in "speedwalkklatch" djealkhali;alkhalitacticum;
alias tacticumalkhali in "speedwalkklatch" w;journey sw;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey se;journey se;journey ne;journey e;
alias alkhalitacticum in "speedwalkklatch" journey w;journey w;journey w;journey w;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey e;journey n;journey e;journey e;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey e;journey ne;e;
alias alkhalidje in "speedwalkklatch" s;s;journey w;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey sw;se;s;s;journey s;journey ne;s;djenorthdje;
alias djealkhali in "speedwalkklatch" djedjenorth;n;journey w;journey nw;n;n;nw;journey ne;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;n;n;
alias hashdje in "speedwalkklatch" w;n;e;n;ne;ne;n;e;journey e;journey se;walk ne;journey east;se;se;se;e;e;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;e;e;
alias djehash in "speedwalkklatch" w;w;s;s;s;sw;w;w;w;w;w;nw;nw;nw;w;w;journey w;journey nw;journey w;sw;s;sw;sw;s;w;s;e;
alias harbourdje in "speedwalkklatch" w;journey w;w;djeeastdje;
alias djeharbour in "speedwalkklatch" djedjeeast;e;journey se;e;
alias ephebedje in "speedwalkklatch" sw;sw;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;journey n;n;n;n;e;e;
alias djeephebe in "speedwalkklatch" w;w;s;s;s;journey se;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey e;journey se;journey se;ne;ne;
alias ephebeoasis in "speedwalkklatch" sw;sw;journey w;journey w;journey nw;journey sw;walk s;walk se;walk s;walk s;w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;w;
alias oasisephebe in "speedwalkklatch" east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;journey east;e;journey n;journey n;journey e;journey se;journey se;ne;ne;
alias ephebeildrim in "speedwalkklatch" sw;sw;journey se;journey se;journey se;journey sw;journey se;journey e;journey se;journey s;journey se;journey se;journey se;journey ne;e;e;e;
alias ildrimephebe in "speedwalkklatch" w;w;w;journey w;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey nw;journey w;journey w;journey ne;journey nw;journey nw;journey nw;ne;ne;
alias ildrimkom in "speedwalkklatch" s;s;journey s;journey se;journey s;journey s;
alias komildrim in "speedwalkklatch" journey ne;journey n;journey nw;journey ne;n;n;
alias komsmarl in "speedwalkklatch" journey se;journey s;journey se;journey se;journey e;journey se;journey e;e;e;journey e;journey e;journey se;journey se;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;e;e;e;
alias smarlkom in "speedwalkklatch" w;w;w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey w;journey w;w;w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey n;journey nw;
alias smarltulip in "speedwalkklatch" e;e;journey e;journey ne;journey ne;journey e;journey e;journey ne;journey ne;journey ne;
alias tulipsmarl in "speedwalkklatch" journey sw;journey sw;journey w;journey sw;journey w;journey sw;journey s;journey w;w;w;
alias tulipctf in "speedwalkklatch" journey se;journey se;journey e;journey e;enter castle;
alias ctftulip in "speedwalkklatch" out;journey w;journey w;journey w;journey nw;
alias tulipchirm in "speedwalkklatch" journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey n;journey n;walk n;walk ne;
alias chirmtulip in "speedwalkklatch" journey sw;journey s;journey s;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;
alias chirmhub in "speedwalkklatch" journey e;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;ne;ne;onionlimping;limpingwidder;widderhub;
alias hubchirm in "speedwalkklatch" hubwidder;widderlimping;limpingonion;sw;sw;journey w;journey sw;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;journey s;journey s;
alias chirmonion in "speedwalkklatch" journey e;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;ne;ne;
alias onionchirm in "speedwalkklatch" sw;sw;journey w;journey sw;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;journey s;journey s;
alias djehub in "speedwalkklatch" djeephebe;ephebeildrim;ildrimkom;komsmarl;smarltulip;tulipchirm;chirmhub;
alias hubdje in "speedwalkklatch" hubchirm;chirmtulip;tulipsmarl;smarlkom;komildrim;ildrimephebe;ephebedje;
alias djeonion in "speedwalkklatch" djeephebe;ephebeildrim;ildrimkom;komsmarl;smarltulip;tulipchirm;chirmonion;
alias oniondje in "speedwalkklatch" onionchirm;chirmtulip;tulipsmarl;smarlkom;komildrim;ildrimephebe;ephebedje;
alias ephebeonion in "speedwalkklatch" ephebeildrim;ildrimkom;komsmarl;smarltulip;tulipchirm;chirmonion;
alias onionephebe in "speedwalkklatch" onionchirm;chirmtulip;tulipsmarl;smarlkom;komildrim;ildrimephebe;
alias ephebehub in "speedwalkklatch" ephebeildrim;ildrimkom;komsmarl;smarltulip;tulipchirm;chirmhub;
alias hubephebe in "speedwalkklatch" hubchirm;chirmtulip;tulipsmarl;smarlkom;komildrim;ildrimephebe;
alias ephebebing in "speedwalkklatch" e;ne;ne;e;ne;e;e;ne;ne;ne;e;ne;ne;ne;se;se;e;e;e;ne;e;
alias bingephebe in "speedwalkklatch" w;sw;w;w;w;nw;nw;sw;sw;sw;w;sw;sw;sw;w;w;sw;w;sw;sw;w;
alias ephebevault in "speedwalkklatch" nw;n;n;n;n;e;
alias vaultephebe in "speedwalkklatch" w;s;s;s;s;se;
alias ephebehorse in "speedwalkklatch" e;ne;ne;e;ne;e;e;ne;ne;ne;e;ne;ne;ne;n;n;n;ne;n;n;n;nw;nw;nw;up;
alias horseephebe in "speedwalkklatch" down;se;se;se;s;s;s;s;s;sw;s;sw;sw;sw;w;sw;sw;sw;w;w;sw;w;sw;sw;w;
alias djevault in "speedwalkklatch" djedjeeast;djeeastvault;
alias vaultdje in "speedwalkklatch" vaultdjeeast;djeeastdje;
alias djeeastvault in "speedwalkklatch" w;n;n;n;n;n;nw;n;n;w;sw;s;sw;n;
alias vaultdjeeast in "speedwalkklatch" s;ne;n;ne;e;s;s;se;s;s;s;s;s;e;

Sto Plains

alias storim in "speedwalkstoplains" w;se;journey se;journey ne;ne;journey e;journey e;journey ne;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey nw;n;n;journey n;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey nw;s;s;deosilrim;
alias rimsto in "speedwalkstoplains" rimdeosil;n;n;journey e;journey ne;journey e;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey se;s;s;journey se;journey s;journey s;journey s;journey s;journey sw;journey w;journey w;sw;journey sw;journey n;ne;e;
alias holyrim in "speedwalkstoplains" se;journey se;journey e;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey se;journey s;journey s;journey se;journey e;journey se;journey e;journey ne;e;se;
alias rimholy in "speedwalkstoplains" nw;w;journey w;journey w;journey nw;journey w;journey nw;journey w;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey nw;journey nw;nw;
alias hubnowhere in "speedwalkstoplains" hubwidder;s;s;journey se;journey se;journey se;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;s;
alias nowherehub in "speedwalkstoplains" n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey n;journey nw;journey nw;journey n;n;n;widderhub;
alias nowheredeath in "speedwalkstoplains" n;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;w;w;w;
alias deathnowhere in "speedwalkstoplains" e;e;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;se;e;s;
alias hubsto in "speedwalkstoplains" se;e;journey e;journey e;journey e;journey e;e;
alias stohub in "speedwalkstoplains" w;journey w;journey w;journey w;journey w;w;nw;
alias stosheep in "speedwalkstoplains" w;se;journey se;journey ne;ne;journey e;journey e;journey se;journey e;journey e;journey se;journey e;journey ne;se;
alias sheepsto in "speedwalkstoplains" nw;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey sw;journey w;journey w;sw;journey sw;journey n;ne;e;
alias sheepdinky in "speedwalkstoplains" e;e;ne;journey n;journey n;ne;
alias dinkysheep in "speedwalkstoplains" sw;journey sw;journey s;sw;w;w;
alias dinkyscrogden in "speedwalkstoplains" sw;se;journey se;journey ne;n;journey n;journey e;journey e;journey e;journey ne;journey n;journey n;e;
alias scrogdendinky in "speedwalkstoplains" w;journey sw;journey w;journey s;journey nw;journey sw;journey nw;journey sw;s;sw;nw;w;nw;ne;
alias scrogdenbleak in "speedwalkstoplains" w;se;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;ne;journey e;journey e;journey ne;s;
alias bleakscrogden in "speedwalkstoplains" n;journey sw;journey nw;journey w;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;s;walk sw;nw;e;
alias bleakrham in "speedwalkstoplains" n;journey se;journey e;journey e;journey se;journey se;journey ne;journey e;se;ne;n;n;journey ne;s;s;journey e;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey e;
alias rhambleak in "speedwalkstoplains" journey nw;journey w;journey sw;journey w;journey sw;journey s;journey sw;journey w;n;n;journey w;s;s;sw;nw;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;s;
alias rhamgloomy in "speedwalkstoplains" ne;e;journey ne;journey se;journey e;journey e;journey se;journey e;journey ne;journey e;journey se;se;e;journey e;journey e;journey se;journey e;journey s;se;se;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey n;journey n;journey ne;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;e;
alias gloomyrham in "speedwalkstoplains" w;journey sw;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey s;journey sw;journey w;journey sw;journey nw;journey w;journey sw;journey w;journey nw;nw;nw;journey n;journey w;journey nw;journey w;journey w;w;nw;journey nw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey sw;w;sw;
alias rhampekan in "speedwalkstoplains" journey se;journey s;journey s;journey sw;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;journey sw;journey w;sw;
alias pekanrham in "speedwalkstoplains" ne;journey e;journey ne;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey n;journey n;journey nw;
alias pekanhill in "speedwalkstoplains" w;nw;journey w;journey w;journey nw;journey ne;journey ne;ne;
alias hillpekan in "speedwalkstoplains" sw;journey sw;journey sw;journey se;journey e;journey e;se;e;
alias librarysto in "speedwalklspace" s;s;s;down;n;down;n;n;n;w;w;;w;w;w;nw;w;w;nw;
alias stolibrary in "speedwalklspace" se;e;e;se;e;e;e;e;e;s;s;s;up;s;up;n;n;n;frimble For L-space: Go into the library, take the third exit, take the first exit, the fourth exit and then the first exit and you will arrive at the gap.

Part 2:

alias stostoe in "speedwalkstoplains2" w;walk se;walk se;walk e;walk ne;walk ne;w
alias stoesto in "speedwalkstoplains2" e;walk sw;walk sw;walk w;walk nw;walk nw;e
alias stoehelit in "speedwalkstoplains2" e;journey e;journey e;e;journey ne;e
alias helitstoe in "speedwalkstoplains2" w;journey sw;journey w;journey w;w;w
alias helitkerrig in "speedwalkstoplains2" w;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey nw;n;n;journey n
alias kerrighelit in "speedwalkstoplains2" journey se;s;s;journey se;journey s;journey s;journey s;journey s;e
alias kerrigleast in "speedwalkstoplains2" journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey sw
alias kerrigdeosil in "speedwalkstoplains2" journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey nw
alias leastkerrig in "speedwalkstoplains2" journey e;journey ne;journey e;journey ne;journey n;journey ne;journey ne
alias deosilkerrig in "speedwalkstoplains2" journey e;journey ne;journey e;journey ne;journey n;journey ne;journey ne
alias helitdinkyn in "speedwalkstoplains2" e;e;journey se;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey e;journey e;journey se;journey se;journey s;se;sw;w;journey s;s
alias dinkynhelit in "speedwalkstoplains2" n;journey nw;e;ne;journey nw;journey n;journey nw;journey nw;journey w;w;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey s;journey w;w;w
alias helitsheep in "speedwalkstoplains2" w;journey sw;journey se;journey e;journey e;journey se;journey e;journey ne;se;se
alias sheephelit in "speedwalkstoplains2" nw;nw;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey sw;journey ne;e
alias sheepnowhere in "speedwalkstoplains2" s;s;s;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey s;
 journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;
 journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;s
alias nowheresheep in "speedwalkstoplains2" n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey n;
 journey se;journey s;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey e;journey e;journey e;
 journey e;journey nw;journey n;journey n;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;n;n;n
alias nowherewidder in "speedwalkstoplains2" n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey n;journey nw;journey nw;journey n;n;n
alias widdernowhere in "speedwalkstoplains2" s;s;journey se;journey se;journey se;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;s;
alias sheepwidder in "speedwalkstoplains2" s;s;s;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey s;
 journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey n;journey n;journey nw;journey nw;journey n;n;n
alias widdersheep in "speedwalkstoplains2" s;s;journey se;journey se;journey se;journey s;journey s;journey se;journey s;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey e;journey e;journey e;
 journey e;journey nw;journey n;journey n;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;n;n;n
alias sheepskund in "speedwalkstoplains2" s;s;s;journey sw;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey s;
 journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;
alias widderskund in "speedwalkstoplains2" s;s;journey se;journey se;journey se;journey s;journey s;journey se;journey s;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;
 journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;
alias skundwidder in "speedwalkstoplains2" journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;
 journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey n;journey n;journey nw;journey nw;journey n;n;n
alias skundsheep in "speedwalkstoplains2" journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;
 journey nw;journey n;journey n;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;n;n;n
alias skundpekan in "speedwalkstoplains2" journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;ne;n
alias pekanskund in "speedwalkstoplains2" s;sw;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w
alias sheepdinkys in "speedwalkstoplains2" ne;ne;journey n;journey n;walk se;walk e;walk se;n
alias dinkyssheep in "speedwalkstoplains2" s;walk nw;walk w;walk nw;journey sw;journey s;sw;sw
alias dinkyndinkys in "speedwalkstoplains2" n;walk sw;walk s;walk se;walk e;walk se;n
alias dinkysdinkyn in "speedwalkstoplains2" s;walk nw;walk w;walk nw;walk n;walk ne;s
alias hilldinkys in "speedwalkstoplains2" sw;journey sw;journey sw;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;nw;
 journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey n;journey n;nw;n;
alias hillscrogden in "speedwalkstoplains2" sw;journey sw;journey sw;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;nw;
 journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey nw;nw;ne;n;nw;nw;nw
alias dinkyshill in "speedwalkstoplains2" s;journey se;journey s;journey s;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;ne;
 journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey e;journey ne;journey ne;ne
alias scrogdenhill in "speedwalkstoplains2" se;se;se;s;sw;se;journey s;journey se;journey s;journey se;journey s;journey se;journey se;journey s;journey se;
 journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey e;journey ne;journey ne;ne
alias scrogdendinkys in "speedwalkstoplains2" se;se;se;s;sw;w;journey sw;journey w;journey s;journey nw;journey sw;journey nw;journey sw;walk s;walk sw;n
alias dinkysscrogden in "speedwalkstoplains2" s;walk ne;walk n;journey e;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey n;journey ne;e;ne;n;nw;nw;nw

Forn, Ramtops and Uberwald

alias summerbarbgiant in "speedwalkramtops" s;w;w;w;journey w;journey n;journey nw;journey n;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey n;journey nw;journey w;journey nw;journey nw;journey n;journey nw;journey n;journey n;journey nw;journey w;journey s;journey sw;journey sw;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey s;journey s;journey s;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;journey sw;journey s;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey s;journey sw;journey sw;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey s;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey s;journey s;se;
alias giantsummerbarb in "speedwalkramtops" nw;journey nw;journey n;journey ne;journey n;journey ne;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey ne;journey ne;journey n;journey ne;journey e;journey se;journey se;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey e;journey e;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey se;journey se;journey se;journey se;journey s;journey se;journey se;journey e;journey e;journey se;journey se;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey se;journey s;journey se;journey e;journey s;journey se;journey se;journey se;e;e;e;n;
alias giantlisten in "speedwalkramtops" se;ne;s;e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey se;journey e;journey e;journey e;journey se;journey se;journey e;journey e;journey e;e;
alias listengiant in "speedwalkramtops" w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey sw;w;n;sw;nw;
alias giantbrass in "speedwalkramtops" nw;journey nw;journey n;journey ne;journey n;journey nw;journey w;journey nw;journey nw;journey w;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;sw;
alias brassgiant in "speedwalkramtops" ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey e;journey e;journey se;journey s;journey se;journey s;journey s;journey s;journey s;se;
alias brassstoat in "speedwalkramtops" brassbrasssouth;brasssouthstoat;
alias stoatbrass in "speedwalkramtops" stoatbrasssouth;brasssouthbrass;
alias brasssouthstoat in "speedwalkramtops" sw;journey sw;journey s;journey s;journey sw;journey se;se;
alias stoatbrasssouth in "speedwalkramtops" nw;nw;journey ne;journey ne;journey n;journey ne;ne;
alias brasssouthbrass in "speedwalkramtops" n;ne;n;ne;n;ne;e;e;e;
alias brassbrasssouth in "speedwalkramtops" w;w;w;sw;s;sw;s;sw;s;
alias gloomyohulan in "speedwalkramtops" e;se;ne;e;ne;e;n;ne;e;se;e;e;e;journey s;journey e;journey e;e;e;journey e;e;e;e;e;e;e;e;
alias ohulangloomy in "speedwalkramtops" w;w;w;w;w;w;w;journey sw;w;w;journey w;journey w;journey w;w;w;w;nw;w;sw;s;w;sw;w;sw;nw;w;
alias ohulanstoat in "speedwalkramtops" e;e;e;e;e;e;e;e;journey se;journey e;journey se;e;e;e;e;se;
alias stoatohulan in "speedwalkramtops" nw;w;w;w;w;journey w;journey nw;journey nw;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias stoatass in "speedwalkramtops" nw;nw;journey ne;journey se;e;journey ne;n;n;journey n;ne;
alias assstoat in "speedwalkramtops" sw;journey s;s;s;journey s;w;journey nw;journey sw;journey se;se;
alias grannyass in "speedwalkramtops" se;s;w;s;w;se;se;se;
alias assgranny in "speedwalkramtops" nw;nw;nw;e;n;e;n;nw;
alias stoatlancre in "speedwalkramtops" nw;e;se;journey se;journey se;sw;
alias lancrestoat in "speedwalkramtops" ne;journey nw;journey nw;nw;w;se;
alias lancrerazor in "speedwalkramtops" ne;journey ne;journey se;journey se;journey ne;journey e;journey ne;journey ne;journey ne;ne;
alias razorlancre in "speedwalkramtops" sw;journey sw;journey sw;journey sw;journey w;journey sw;journey nw;journey w;journey sw;sw;
alias lancrecreel in "speedwalkramtops" ne;journey ne;journey se;journey se;journey sw;journey se;se;
alias creellancre in "speedwalkramtops" nw;journey nw;journey ne;journey nw;journey w;journey sw;sw;
alias lancrebank in "speedwalkramtops" s;sw;s;s;s;s;e;e;s;e;
alias banklancre in "speedwalkramtops" w;n;w;w;n;n;n;n;ne;n;
alias razorslice in "speedwalkramtops" sw;n;ne;e;journey ne;journey e;ne;
alias slicerazor in "speedwalkramtops" sw;journey w;journey sw;w;sw;s;ne;
alias creelwolf in "speedwalkramtops" nw;e;se;journey e;journey se;journey se;journey e;e;
alias wolfcreel in "speedwalkramtops" w;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;nw;w;se;
alias creelblack in "speedwalkramtops" nw;journey nw;journey nw;journey sw;journey s;journey se;journey s;e;
alias blackcreel in "speedwalkramtops" w;journey n;journey nw;journey nw;journey n;journey se;se;
alias blackcross in "speedwalkramtops" ne;ne;ne;ne;ne;ne;n;ne;e;e;se;e;e;e;journey e;journey se;journey s;journey se;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey s;journey sw;journey s;journey s;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey sw;journey sw;journey s;journey sw;journey s;journey s;journey se;journey se;journey s;journey s;journey s;journey s;journey se;journey s;journey s;journey se;journey se;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey s;
alias crossblack in "speedwalkramtops" journey nw;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey n;journey ne;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey w;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey n;journey ne;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey ne;journey n;journey nw;journey nw;journey w;w;w;w;nw;w;w;sw;s;sw;sw;sw;sw;sw;sw;
alias crosscool in "speedwalkramtops" journey ne;journey n;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;journey ne;n;
alias coolcross in "speedwalkramtops" s;journey w;journey s;journey s;journey sw;journey w;journey w;journey sw;journey s;
alias crossescrow in "speedwalkramtops" journey se;s;se;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;journey e;journey s;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey s;journey s;journey sw;journey sw;journey sw;journey sw;s;s;journey s;journey sw;journey se;e;
alias escrowcross in "speedwalkramtops" w;journey nw;journey ne;journey ne;n;n;journey n;journey e;journey n;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey nw;journey nw;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;nw;n;journey n;
alias escrowwinterbarb in "speedwalkramtops" w;journey nw;journey ne;journey se;journey se;journey se;journey se;journey se;s;s;journey se;journey s;journey se;se;se;journey s;sw;s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey se;e;e;journey e;journey e;journey e;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey se;journey se;journey s;journey se;journey e;journey e;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey se;journey se;journey se;journey e;journey n;journey ne;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey se;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey se;journey se;journey s;journey s;journey se;journey se;journey s;journey ne;journey ne;journey n;journey n;journey ne;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey se;journey se;journey e;journey ne;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey ne;journey e;journey e;journey e;journey e;e;journey e;n;
alias winterbarbescrow in "speedwalkramtops" s;journey w;w;journey sw;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey sw;journey s;journey s;journey s;journey s;journey s;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey nw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey nw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey sw;journey w;journey nw;journey nw;journey nw;journey n;journey n;journey n;journey n;journey n;journey nw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey nw;journey w;journey w;journey nw;journey n;journey nw;journey n;journey nw;journey w;journey nw;journey w;journey sw;journey w;journey w;journey w;journey w;journey w;w;w;journey nw;journey nw;journey nw;journey nw;journey n;journey n;journey n;n;ne;journey e;nw;nw;journey w;journey n;journey n;n;n;journey n;journey n;journey nw;journey w;journey w;journey sw;journey se;e;
alias escrownameless in "speedwalkramtops" se;e;e;ne;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;journey se;journey se;ne;
alias namelessescrow in "speedwalkramtops" sw;journey w;journey w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;sw;w;w;nw;
alias librarymano in "speedwalkramtops" down;n;nw;ne;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;n;ne;ne;e;e;
alias manolibrary in "speedwalkramtops" w;w;sw;sw;s;w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;sw;se;s;up;
alias manobois in "speedwalkramtops" se;se;s;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;ne;e;
alias boismano in "speedwalkramtops" w;sw;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;n;nw;nw;
alias manonorth in "speedwalkramtops" w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;
alias northmano in "speedwalkramtops" s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;
alias manosouth in "speedwalkramtops" se;se;s;s;sw;sw;w;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias southmano in "speedwalkramtops" n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;e;ne;ne;n;n;nw;nw;
alias manobank in "speedwalkramtops" se;se;s;e;e;n;
alias bankmano in "speedwalkramtops" s;w;w;n;nw;nw;
alias creeluu in "speedwalkterrains" se;se;sw;s;sw;s;e;n;enter flue;s;e;e;e;e;

Ankh-Morpork (Default)

alias rimtraitor in "speedwalkam" nw;w;walk w;sw;sw;e;se;
alias traitorrim in "speedwalkam" nw;w;ne;ne;e;e;se;
alias rimhidden in "speedwalkam" se;se;s;se;s;se;s;se;s;se;se;s;se;s;s;s;e;e;
alias hiddenrim in "speedwalkam" n;n;w;w;n;nw;n;nw;nw;n;nw;n;nw;n;nw;n;nw;nw;
alias rimdeosil in "speedwalkam" nw;w;walk ne;journey east;sw;s;s;
alias deosilrim in "speedwalkam" n;n;walk nw;journey west;se;e;se;
alias deosilleast in "speedwalkam" n;n;walk se;walk se;sw;sw;
alias leastdeosil in "speedwalkam" ne;ne;walk nw;walk nw;s;s;
alias hiddenbridge in "speedwalkam" s;se;s;se;se;s;se;se;s;se;s;se;se;s;se;se;s;se;se;e;e;e;e;s;se;se;s;ne;e;
alias bridgehidden in "speedwalkam" w;sw;n;nw;nw;n;w;w;w;w;nw;nw;n;nw;nw;n;nw;nw;n;nw;n;nw;nw;n;nw;nw;n;nw;n;
alias pishebridge in "speedwalkam" e;se;e;e;s;se;se;e;e;e;e;s;se;se;s;ne;e;
alias bridgepishe in "speedwalkam" w;sw;n;nw;nw;n;w;w;w;w;nw;nw;n;w;w;nw;w;
alias vaulttleast in "speedwalkam" sw;s;e;e;e;s;e;e;e;se;e;e;se;e;e;se;se;e;e;e;e;se;e;se;e;se;e;se;e;ne;e;e;ne;
alias leastvaultt in "speedwalkam" sw;w;w;sw;w;nw;w;nw;w;nw;w;nw;w;w;w;w;nw;nw;w;w;nw;w;w;nw;w;w;w;n;w;w;w;n;ne;
alias vaulttconleg in "speedwalkam" vaulttleast;leastuu;uuvault;vaultconleg;
alias conlegvaultt in "speedwalkam" conlegvault;vaultuu;uuleast;leastvaultt;
alias shamblingonion in "speedwalkam" w;w;se;s;s;ne;ne;
alias onionshambling in "speedwalkam" sw;sw;n;n;nw;e;e;
alias leastuu in "speedwalkam" sw;w;w;sw;w;sw;w;sw;w;s;sw;s;sw;s;sw;s;s;sw;s;sw;s;sw;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;w;nw;w;
alias uuleast in "speedwalkam" e;se;e;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;ne;n;ne;n;ne;n;n;ne;n;ne;n;ne;n;e;ne;e;ne;e;ne;e;e;ne;
alias onionlimping in "speedwalkam" sw;sw;e;e;se;n;ne;
alias limpingonion in "speedwalkam" sw;s;nw;w;w;ne;ne;
alias vaultuu in "speedwalkam" se;e;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;nw;w;
alias uuvault in "speedwalkam" e;se;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;w;nw;
alias limpingwidder in "speedwalkam" sw;s;e;journey e;e;n;n;
alias widderlimping in "speedwalkam" s;s;w;journey w;w;n;ne;
alias widderhub in "speedwalkam" s;s;walk ne;walk ne;n;w;nw;
alias hubwidder in "speedwalkam" se;e;walk s;walk sw;walk sw;n;n;
alias uulspace in "speedwalklspace" n;rt;fw;fw;lt;fw;fw;fw;fw;fw;fw;rt;lt;fw;rt;fw;fw;lt;fw;rt;fw;

part2. (not all tested)

alias rimhub in "speedwalkam" rimdeosil;deosilleast;se;s;se;s;se;s;s;s;se;s;s;se;s;s;s;s;s;s;w;nw;w;w;sw;w;s;sw;w;w;w;w;sw;w;se;se;se;s;se;e;s;s;s;s;s;s;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;sw;s;sw;sw;sw;sw;sw;sw;
alias hubrim in "speedwalkam" ne;ne;ne;ne;ne;ne;n;ne;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;n;n;n;n;n;n;w;nw;n;nw;nw;nw;e;ne;e;e;e;e;ne;n;e;ne;e;e;se;e;n;n;n;n;n;n;nw;n;n;nw;n;n;n;nw;n;nw;n;nw;leastdeosil;deosilrim;
alias traitordim in "speedwalkam" se;e;se;se;se;e;se;se;se;e;se;se;se;e;
alias dimtraitor in "speedwalkam" w;nw;nw;nw;w;nw;nw;nw;w;nw;nw;nw;w;nw;
alias dimhidden in "speedwalkam" ne;ne;ne;e;ne;e;ne;ne;e;e;e;
alias hiddendim in "speedwalkam" w;w;w;sw;sw;w;sw;w;sw;sw;sw;
alias hiddenwatch in "speedwalkam" s;se;s;se;se;s;se;se;s;se;s;se;se;s;se;se;s;se;se;s;se;se;sw;s;se;
alias watchhidden in "speedwalkam" nw;n;ne;nw;nw;n;nw;nw;n;nw;nw;n;nw;nw;n;nw;n;nw;nw;n;nw;nw;n;nw;n;
alias deosilreal in "speedwalkam" s;s;s;s;s;s;s;sw;
alias realdeosil in "speedwalkam" ne;n;n;n;n;n;n;n;
alias dimankh in "speedwalkam" sw;sw;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;se;s;s;
alias ankhdim in "speedwalkam" n;n;nw;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;ne;ne;ne;
alias shadeankh in "speedwalkam" e;e;e;e;e;e;n;e;e;e;e;e;e;e;
alias ankhshade in "speedwalkam" w;w;w;w;w;w;w;s;w;w;w;w;w;w;
alias shadehumble in "speedwalkam" s;s;s;s;s;s;s;s;s;se;s;se;s;se;s;
alias humbleshade in "speedwalkam" n;nw;n;nw;n;nw;n;n;n;n;n;n;n;n;n;
alias humbleshambling in "speedwalkam" w;w;w;w;w;sw;sw;sw;sw;
alias shamblinghumble in "speedwalkam" ne;ne;ne;ne;e;e;e;e;e;
alias humbleelm in "speedwalkam" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;
alias elmhumble in "speedwalkam" w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias elmfive in "speedwalkam" se;se;se;s;se;se;se;se;se;
alias fiveelm in "speedwalkam" nw;nw;nw;nw;nw;n;nw;nw;nw;
alias fiveonion in "speedwalkam" sw;s;sw;w;sw;sw;w;w;w;sw;sw;sw;sw;sw;w;sw;w;
alias onionfive in "speedwalkam" e;ne;e;ne;n;ene;ne;ne;e;n;ne;ne;e;ne;e;e;ne;
alias fivegoose in "speedwalkam" e;se;se;se;e;se;e;
alias goosefive in "speedwalkam" w;nw;w;nw;nw;nw;w;
alias gooselimping in "speedwalkam" sw;s;sw;s;sw;sw;s;sw;s;sw;s;sw;sw;s;
alias limpinggoose in "speedwalkam" n;ne;ne;n;ne;n;ne;n;ne;ne;n;ne;n;ne;
alias goosecunning in "speedwalkam" s;e;se;e;se;se;se;se;se;n;ne;ne;e;e;e;
alias cunninggoose in "speedwalkam" w;w;w;sw;sw;s;nw;nw;nw;nw;nw;w;nw;w;n;
alias cunningwidder in "speedwalkam" s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias widdercunning in "speedwalkam" n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;
alias cunningscry in "speedwalkam" e;ne;e;e;e;e;e;ne;e;e;s;s;
alias scrycunning in "speedwalkam" n;n;w;w;sw;w;w;w;w;w;sw;w;
alias hubflit in "speedwalkam" ne;ne;ne;ne;n;nw;nw;n;n;
alias flithub in "speedwalkam" s;s;se;se;s;sw;sw;sw;sw;
alias flitapex in "speedwalkam" s;s;w;w;nw;sw;w;n;n;nw;nw;nw;ne;ne;ne;s;
alias apexflit in "speedwalkam" n;sw;sw;sw;se;se;se;s;s;e;ne;se;e;e;n;n;
alias apexmaster in "speedwalkam" n;n;n;n;n;ne;e;ne;se;ne;e;ne;e;e;ne;e;e;ne;e;
alias masterapex in "speedwalkam" w;sw;w;w;sw;w;w;sw;w;sw;nw;sw;w;sw;s;s;s;s;s;
alias uuadv in "speedwalkam" w;w;w;w;up;
alias advuu in "speedwalkam" down;e;e;e;e;
alias thieflaunder in "speedwalkam" w;w;w;w;w;down;s;
alias launderthief in "speedwalkam" n;up;e;e;e;e;e;
alias uutarnach in "speedwalkam" e;se;e;e;e;e;e;e;e;up;ne;
alias tarnachuu in "speedwalkam" sw;down;w;w;w;w;w;w;w;nw;w;
alias genniebridge in "speedwalkam" sw;sw;sw;sw;w;w;w;w;
alias bridgegennie in "speedwalkam" e;e;e;e;ne;ne;ne;ne;
alias bridgeking in "speedwalkam" w;sw;n;nw;nw;n;w;n;n;n;n;n;ne;n;n;n;
alias kingbridge in "speedwalkam" s;s;s;sw;s;s;s;s;s;e;s;se;se;s;ne;e;
alias watchking in "speedwalkam" nw;n;ne;n;n;n;e;n;n;n;n;n;ne;n;n;n;
alias kingwatch in "speedwalkam" s;s;s;sw;s;s;s;s;s;w;s;s;s;sw;s;se;
alias uuloom in "speedwalkam" e;se;e;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;ne;n;ne;n;ne;se;se;e;e;ne;n;e;e;ne;e;ne;
alias loomuu in "speedwalkam" sw;w;sw;w;w;s;sw;w;w;nw;nw;sw;s;sw;s;sw;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;w;nw;w;
alias uupallant in "speedwalkam" e;se;e;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;ne;n;ne;n;ne;n;n;ne;n;ne;n;ne;n;e;ne;
alias pallantuu in "speedwalkam" sw;w;s;sw;s;sw;s;sw;s;s;sw;s;sw;s;sw;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;w;nw;w;
alias pallantleast in "speedwalkam" e;ne;e;ne;e;e;ne;
alias leastpallant in "speedwalkam" sw;w;w;sw;w;sw;w;
alias loomleast in "speedwalkam" e;e;ne;e;ne;n;n;n;nw;n;nw;n;nw;
alias leastloom in "speedwalkam" se;s;se;s;se;s;s;s;sw;w;sw;w;w;
alias sleepking in "speedwalkam" sw;s;s;s;sw;s;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias kingsleep in "speedwalkam" e;e;e;e;e;e;e;e;n;ne;n;n;n;ne;
alias kingcouncil in "speedwalkam" n;n;n;n;n;n;w;w;w;w;w;
alias councilking in "speedwalkam" e;e;e;e;e;s;s;s;s;s;s;
alias kingvault in "speedwalkam" n;n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;
alias vaultking in "speedwalkam" w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias kingreal in "speedwalkam" n;n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;n;
alias realking in "speedwalkam" s;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;s;

alias conlegthief in "speedwalkam" n;e;ne;ne;n;w;
alias thiefconleg in "speedwalkam" e;s;sw;sw;w;s;
alias conlegdrum in "speedwalkam" n;sw;w;w;w;w;w;
alias drumconleg in "speedwalkam" e;e;e;e;e;ne;s;
alias conlegpost in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;sw;s;s;w;w;
alias postconleg in "speedwalkam" e;e;n;n;ne;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegjob in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;w;w;w;w;s;
alias jobconleg in "speedwalkam" n;e;e;e;e;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;n;w;s;
alias thiefdrum in "speedwalkam" e;s;sw;sw;w;sw;w;w;w;w;w;
alias drumthief in "speedwalkam" e;e;e;e;e;ne;e;ne;ne;n;w;
alias thiefpost in "speedwalkam" e;s;s;sw;sw;se;s;se;sw;s;s;w;w;
alias postthief in "speedwalkam" e;e;n;n;ne;nw;n;nw;ne;ne;n;n;w;
alias thiefjob in "speedwalkam" e;s;s;sw;sw;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;w;w;w;w;s;
alias jobthief in "speedwalkam" n;e;e;e;e;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;ne;ne;n;n;w;
alias drumpost in "speedwalkam" e;s;se;s;s;se;s;ne;e;ne;e;e;e;se;w;
alias postdrum in "speedwalkam" e;nw;w;w;w;sw;w;sw;n;nw;n;n;nw;n;w;
alias drumjob in "speedwalkam" s;s;s;s;s;s;w;s;
alias jobdrum in "speedwalkam" n;e;n;n;n;n;n;n;
alias jobpost in "speedwalkam" n;e;e;e;e;ne;e;ne;e;e;e;se;w;
alias postjob in "speedwalkam" e;nw;w;w;w;sw;w;sw;w;w;w;w;s;

Ankh-Morpork (Central point = Postal Office)


Ankh-Morpork (Central point = Drum)


Ankh-Morpork (Central point = Thieves Guild)


Ankh-Morpork (Central point = Assassins Guild)

alias widderconleg in "speedwalkam" n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;e;ne;n;ne;n;ne;ne;n;n;n;nw;n;nw;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegwidder in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;se;s;se;s;s;s;sw;sw;s;sw;s;sw;w;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias hubconleg in "speedwalkam" n;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;n;nw;nw;nw;nw;nw;nw;sw;w;w;w;nw;nw;n;nw;n;nw;n;w;s;
alias conleghub in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;s;se;se;e;e;e;ne;se;se;se;se;se;se;s;se;se;se;se;se;se;se;se;s;
alias vaultconleg in "speedwalkam" sw;nw;nw;nw;nw;nw;w;w;w;sw;sw;w;s;
alias conlegvault in "speedwalkam" n;e;ne;ne;e;e;e;se;se;se;se;se;ne;
alias conleguu in "speedwalkam" conlegvault;vaultuu;
alias uuconleg in "speedwalkam" uuvault;vaultconleg;
alias ankhconleg in "speedwalkam" e;ne;e;ne;e;ne;ne;e;se;se;e;e;se;s;sw;s;sw;e;e;e;e;ne;e;e;ne;e;e;e;e;e;e;e;se;e;s;se;se;se;se;se;se;s;se;se;se;sw;w;s;
alias conlegankh in "speedwalkam" n;e;ne;nw;nw;nw;n;nw;nw;nw;nw;nw;nw;n;w;nw;w;w;w;w;w;w;w;sw;w;w;sw;w;w;w;w;ne;n;ne;n;nw;w;w;nw;nw;w;sw;sw;w;sw;w;sw;w;
alias bridgeconleg in "speedwalkam" w;sw;s;se;se;s;se;s;s;sw;se;s;se;se;se;sw;w;s;
alias conlegbridge in "speedwalkam" n;e;ne;nw;nw;nw;n;nw;ne;n;n;nw;n;nw;nw;n;ne;e;
alias elmconleg in "speedwalkam" e;ne;e;e;e;ne;e;e;ne;se;se;s;se;se;e;e;se;se;e;e;e;e;se;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegelm in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;nw;w;w;w;w;nw;nw;w;w;nw;nw;n;nw;nw;sw;w;w;sw;w;w;w;sw;w;
alias conleguu in "speedwalkam" conlegvault;vaultuu;
alias uuconleg in "speedwalkam" uuvault;vaultconleg;
alias rimconleg in "speedwalkam" rimhidden;hiddenbridge;bridgeconleg;
alias conlegrim in "speedwalkam" conlegbridge;bridgehidden;hiddenrim;
alias conlegtea in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;w;w;w;w;nw;nw;nw;n;wn;nw;w;w;
alias teaconleg in "speedwalkam" e;e;se;s;se;se;se;se;e;e;e;e;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegcoop in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;s;se;sw;
alias coopconleg in "speedwalkam" ne;nw;n;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegbing in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;s;se;se;e;e;e;ne;se;ne;
alias bingconleg in "speedwalkam" sw;nw;sw;w;w;w;nw;nw;n;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegtosg in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;se;s;se;s;e;e;e;s;
alias tosgconleg in "speedwalkam" n;w;w;w;n;nw;n;nw;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegchange in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;se;s;se;s;s;s;sw;e;
alias changeconleg in "speedwalkam" w;ne;n;n;n;nw;n;nw;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegscry in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;w;sw;w;sw;w;sw;se;s;se;s;s;s;sw;sw;s;sw;s;e;e;e;e;e;ne;e;e;s;s;
alias scryconleg in "speedwalkam" n;n;w;w;sw;w;w;w;w;w;n;ne;n;ne;ne;n;n;n;nw;n;nw;ne;e;ne;e;ne;e;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegapex in "speedwalkam" n;e;s;se;s;se;s;se;se;e;e;e;ne;se;se;se;se;se;se;ne;ne;ne;ne;ne;s;
alias apexconleg in "speedwalkam" n;sw;sw;sw;sw;sw;nw;nw;nw;nw;nw;nw;sw;w;w;w;nw;nw;n;nw;n;nw;n;w;s;
alias conlegwatch in "speedwalkam" n;e;ne;nw;nw;nw;n;nw;nw;nw;nw;nw;nw;n;w;
alias watchconleg in "speedwalkam" e;s;se;se;se;se;se;se;s;se;se;se;sw;w;s;
alias conlegpishe in "speedwalkam" n;e;ne;nw;nw;nw;n;nw;ne;n;n;nw;n;nw;nw;n;n;nw;n;wn;w;w;w;w;nw;n;wn;w;w;nw;w;
alias pisheconleg in "speedwalkam" e;se;e;e;s;se;se;e;e;e;e;s;se;se;s;s;se;se;s;se;s;s;sw;se;s;se;se;se;sw;w;s;


Bes Pelargic

alias dragonretro in "speedwalkbp" s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;e;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;w;w;w;w;
alias retrodragon in "speedwalkbp" e;e;e;e;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;w;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;
alias ninjaparade in "speedwalkbp" n;w;n;n;n;w;w;w;w;w;sw;sw;sw;sw;w;w;
alias paradeninja in "speedwalkbp" ne;ne;ne;ne;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;e;s;
alias snailparade in "speedwalkbp" e;e;e;se;se;ne;ne;ne;ne;ne;ne;n;n;se;e;e;se;se;se;e;se;se;ne;ne;
alias paradesnail in "speedwalkbp" sw;sw;nw;nw;w;nw;nw;nw;w;w;nw;s;s;sw;sw;sw;sw;sw;sw;nw;nw;w;w;w;
alias paradesion in "speedwalkbp" sw;sw;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias sionparade in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;ne;ne;
alias sweeneyparade in "speedwalkbp" sw;sw;nw;nw;w;nw;nw;nw;w;w;nw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;
alias paradesweeney in "speedwalkbp" s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;se;e;e;se;se;se;e;se;se;ne;ne;
alias sweeneybankk in "speedwalkbp" s;s;s;s;w;w;sw;sw;sw;sw;sw;s;e;e;e;s;
alias bankksweeney in "speedwalkbp" n;w;w;w;n;ne;ne;ne;ne;ne;e;e;n;n;n;n;
alias sweeneydojo in "speedwalkbp" s;s;s;s;w;w;sw;sw;sw;sw;nw;nw;w;s;s;w;w;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias dojosweeney in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;e;e;n;n;e;se;se;ne;ne;ne;ne;e;e;n;n;n;n;
alias sionsnail in "speedwalkbp" w;w;w;w;nw;nw;nw;nw;w;w;w;
alias snailsion in "speedwalkbp" e;e;e;se;se;se;se;e;e;e;e;
alias sionpalace in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;se;se;se;se;
alias palacesion in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias sionpearl in "speedwalkbp" s;s;s;w;s;s;s;s;sw;w;w;w;w;w;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias pearlsion in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;n;e;n;n;n;
alias sionsung in "speedwalkbp" s;s;s;w;s;s;s;s;sw;w;w;w;w;w;s;w;w;w;w;w;
alias sungsion in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;n;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;n;e;n;n;n;
alias palacesung in "speedwalkbp" sw;sw;sw;sw;w;w;w;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias sungpalace in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;e;e;e;ne;ne;ne;ne;
alias sungbank in "speedwalkbp" w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;nw;n;n;n;n;w;w;s;
alias banksung in "speedwalkbp" n;e;e;s;s;s;s;se;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;
alias longsung in "speedwalkbp" sw;sw;sw;sw;nw;nw;nw;nw;n;n;n;n;n;n;n;w;w;w;w;w;
alias sunglong in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;s;s;s;s;s;s;s;se;se;se;se;ne;ne;ne;ne;
alias pearlbankk in "speedwalkbp" n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;n;n;w;w;s;
alias bankkpearl in "speedwalkbp" n;e;e;s;s;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias longblack in "speedwalkbp" se;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;se;se;se;
alias blacklong in "speedwalkbp" nw;nw;nw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;nw;
alias blackchange in "speedwalkbp" se;s;s;s;s;s;s;s;w;w;w;sw;sw;nw;w;w;s;
alias changeblack in "speedwalkbp" n;e;e;se;ne;ne;e;e;e;n;n;n;n;n;n;n;nw;
alias blacktuna in "speedwalkbp" se;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;sw;w;w;w;w;w;w;w;
alias tunablack in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;ne;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;nw;
alias changebank in "speedwalkbp" n;w;w;w;w;w;nw;sw;sw;sw;w;sw;sw;w;nw;n;n;w;w;s;s;w;w;w;w;w;w;nw;nw;nw;ne;n;n;
alias bankchange in "speedwalkbp" s;s;sw;se;se;se;e;e;e;e;e;e;n;n;e;e;s;s;se;e;ne;ne;e;ne;ne;ne;se;e;e;e;e;e;s;
alias changetuna in "speedwalkbp" n;e;e;se;s;s;s;w;w;w;w;
alias tunachange in "speedwalkbp" e;e;e;e;n;n;n;nw;w;w;s;
alias changelong in "speedwalkbp" n;w;w;w;w;w;nw;n;ne;ne;ne;e;n;nw;w;nw;n;nw;w;w;sw;w;n;n;n;w;w;w;w;w;w;nw;
alias longchange in "speedwalkbp" se;e;e;e;e;e;e;s;s;s;e;ne;e;e;se;s;se;e;se;s;w;sw;sw;sw;s;se;e;e;e;e;e;s;
alias bankkwizard in "speedwalkbp" n;e;e;s;s;s;s;sw;e;
alias wizardbankk in "speedwalkbp" w;ne;n;n;n;n;w;w;s;
alias pearltide in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;w;w;w;s;sw;sw;sw;w;w;
alias tidepearl in "speedwalkbp" e;e;ne;ne;ne;n;e;e;e;s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;
alias tidebankk in "speedwalkbp" e;e;ne;ne;ne;n;e;e;e;n;n;n;ne;ne;ne;ne;n;n;e;s;
alias bankktide in "speedwalkbp" n;w;s;s;sw;sw;sw;sw;s;s;s;w;w;w;s;sw;sw;sw;w;w;
alias pearlbankk in "speedwalkbp" n;e;e;s;s;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias bankkpearl in "speedwalkbp" n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;n;n;w;w;s;
alias dojobankk in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;e;e;n;n;e;se;se;sw;s;e;e;e;s;
alias bankkdojo in "speedwalkbp" n;w;w;w;n;ne;nw;nw;w;s;s;w;w;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias tidedojo in "speedwalkbp" nw;nw;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;ne;ne;ne;ne;ne;ne;w;w;w;w;w;
alias dojotide in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;sw;sw;sw;sw;sw;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;se;se;
alias tidefountain in "speedwalkbp" nw;nw;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;
alias fountaintide in "speedwalkbp" s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;se;se;
alias mermaidfountain in "speedwalkbp" n;n;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;n;n;n;n;n;
alias fountainmermaid in "speedwalkbp" s;s;s;s;s;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;s;s;
alias tidemermaid in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias mermaidtide in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;
alias tidedragon in "speedwalkbp" sw;sw;sw;sw;s;s;s;s;
alias dragontide in "speedwalkbp" n;n;n;n;ne;ne;ne;ne;
alias tangfountain in "speedwalkbp" e;e;e;e;s;s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;
alias fountaintang in "speedwalkbp" n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;n;w;w;w;w;
alias dojofountain in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;sw;sw;sw;sw;sw;sw;
alias fountaindojo in "speedwalkbp" ne;ne;ne;ne;ne;ne;w;w;w;w;w;
alias tangmermaid in "speedwalkbp" e;e;e;e;s;s;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;w;w;s;s;
alias mermaidtang in "speedwalkbp" n;n;e;e;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;n;n;w;w;w;w;
alias dragonmermaid in "speedwalkbp" n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;
alias mermaiddragon in "speedwalkbp" s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;
alias dragonvault in "speedwalkbp" e;e;n;n;e;s;s;e;n;n;nw;n;
alias vaultdragon in "speedwalkbp" s;se;s;s;w;n;n;w;s;s;w;w;
alias dragonfang in "speedwalkbp" s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;
alias fangdragon in "speedwalkbp" s;s;s;sw;w;w;w;w;w;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;
alias dragonwitch in "speedwalkbp" s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;e;e;e;e;e;ne;e;e;s;s;s;s;s;e;e;e;
alias witchdragon in "speedwalkbp" w;w;w;n;n;n;n;n;w;w;sw;w;w;w;w;w;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;
alias dragonblue in "speedwalkbp" s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;w;w;w;w;
alias bluedragon in "speedwalkbp" e;e;e;e;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;
alias dragonhong in "speedwalkbp" n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;se;se;w;sw;w;w;sw;s;s;s;w;s;s;s;s;s;s;se;se;se;se;
alias hongdragon in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;n;n;n;n;n;n;e;ne;n;n;n;e;e;ne;e;nw;nw;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;
alias dragonsnake in "speedwalkbp" n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;se;se;s;s;s;s;s;
alias snakedragon in "speedwalkbp" n;n;n;n;n;nw;nw;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;
alias snakemermaid in "speedwalkbp" n;n;n;n;n;nw;nw;n;n;n;n;
alias mermaidsnake in "speedwalkbp" s;s;s;s;se;se;s;s;s;s;s;
alias snakeblue in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;s;s;e;e;e;e;
alias bluesnake in "speedwalkbp" w;w;w;w;n;n;w;w;w;w;w;w;
alias snakeparcel in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;s;s;s;climb rock;climb hole;
alias parcelsnake in "speedwalkbp" climb up;climb down;n;n;n;w;w;w;w;w;w;
alias snakehong in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;s;s;se;se;se;se;
alias hongsnake in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;n;n;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;
alias blueparcel in "speedwalkbp" w;w;w;w;s;climb rock;climb hole;
alias parcelblue in "speedwalkbp" climb up;climb down;n;e;e;e;e;
alias blueretro in "speedwalkbp" w;w;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;e;
alias retroblue in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;e;e;
alias bluewitch in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;e;e;s;s;s;s;s;e;e;e;
alias witchblue in "speedwalkbp" w;w;w;n;n;n;n;n;w;w;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias bluefang in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;
alias fangblue in "speedwalkbp" s;s;s;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias serpentwitch in "speedwalkbp" se;ne;se;ne;ne;nw;nw;sw;sw;nw;ne;
alias witchserpent in "speedwalkbp" sw;se;ne;ne;se;se;sw;sw;nw;sw;nw;
alias serpentbank in "speedwalkbp" s;s;s;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;ne;ne;ne;n;n;
alias bankserpent in "speedwalkbp" s;s;sw;sw;sw;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;n;n;n;
alias sweeneytang in "speedwalkbp" s;s;s;s;w;w;sw;sw;sw;sw;nw;nw;w;s;s;w;w;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;w;w;w;w;
alias tangsweeney in "speedwalkbp" e;e;e;e;n;e;e;e;e;e;e;e;;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;e;e;n;n;e;se;se;ne;ne;ne;ne;e;e;n;n;n;n;
alias sweeneyfang in "speedwalkbp" s;s;s;s;w;w;sw;sw;sw;sw;sw;s;w;w;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;s;s;s;s;s;sw;sw;s;s;
alias fangsweeney in "speedwalkbp" n;n;ne;ne;n;n;n;n;n;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;e;e;n;ne;ne;ne;ne;ne;e;e;n;n;n;n;
alias sweeneysung in "speedwalkbp" s;s;s;s;e;e;s;s;s;s;s;s;w;w;w;w;s;s;s;s;se;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;
alias sungsweeney in "speedwalkbp" w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;nw;n;n;n;n;e;e;e;e;n;n;n;n;w;w;n;n;n;n;n;n;
alias sweeneyhong in "speedwalkbp" s;s;s;s;w;w;sw;sw;sw;sw;sw;s;w;w;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;s;s;s;s;s;sw;sw;s;s;s;s;s;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;se;se;se;se;
alias hongsweeney in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;n;n;ne;ne;n;n;n;n;n;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;e;e;n;ne;ne;ne;ne;ne;e;e;n;n;n;n;
alias fanghong in "speedwalkbp" s;s;s;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;se;se;se;se;
alias hongfang in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;
alias tangfang in "speedwalkbp" e;e;e;e;s;s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;se;se;e;e;ne;ne;ne;n;e;e;e;s;s;s;s;e;e;s;s;s;s;s;sw;sw;s;s;
alias fangtang in "speedwalkbp" n;n;ne;ne;n;n;n;n;n;w;w;n;n;n;n;w;w;w;s;sw;sw;sw;w;w;nw;nw;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;n;w;w;w;w;
alias tidefang in "speedwalkbp" e;e;ne;ne;ne;n;e;e;e;s;s;s;s;e;e;s;s;s;s;s;sw;sw;s;s;
alias fangtide in "speedwalkbp" n;n;ne;ne;n;n;n;n;n;w;w;n;n;n;n;w;w;w;s;sw;sw;sw;w;w;
alias tangsung in "speedwalkbp" e;e;e;e;s;s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;se;se;e;e;ne;ne;ne;n;e;e;e;s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;
alias sungtang in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;w;w;w;s;sw;sw;sw;w;w;nw;nw;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;n;w;w;w;w;
alias tanghong in "speedwalkbp" e;e;e;e;s;s;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;w;w;s;s;s;s;s;s;se;se;w;sw;w;w;sw;s;s;s;w;s;s;s;s;s;s;se;se;se;se;
alias hongtang in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;n;n;n;n;n;n;e;ne;n;n;n;e;e;ne;e;nw;nw;n;n;n;n;n;n;e;e;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;n;n;w;w;w;w;
alias hongmermaid in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;n;n;n;n;n;n;e;ne;n;n;n;e;e;ne;e;nw;nw;n;n;n;n;
alias mermaidhong in "speedwalkbp" s;s;s;s;se;se;w;sw;w;w;sw;s;s;s;w;s;s;s;s;s;s;se;se;se;se;
alias fangsung in "speedwalkbp" n;n;ne;ne;n;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;
alias sungfang in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;s;sw;sw;s;s;
alias fanghong in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;w;w;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;se;se;se;se;
alias hongfang in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;
alias hongblue in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;e;e;
alias bluehong in "speedwalkbp" w;w;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;se;se;se;se;
alias sunghong in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;s;sw;sw;s;s;s;s;s;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;se;se;se;se;
alias hongsung in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;n;n;n;n;n;ne;ne;n;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;
alias retroparcel in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;s;climb rock;climb hole;
alias parcelretro in "speedwalkbp" climb up;climb down;n;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;e;
alias bplspacewizard in "speedwalklspace" down;n;e;up;s;down;s;w;up;w;w;down;down;n;w;n;e;e;n;e;e;n;n;w;w;nw;w;sw;w;s;w;wander into alley;
alias wizardbplspace in "speedwalklspace" wander into alley;e;n;e;ne;e;ne;ne;n;ne;e;n;nw;w;n;nw;w;s;w;n;w;w;w;s;e;s;
alias ninjapalace in "speedwalkbp" n;w;s;w;w;w;w;sw;sw;sw;sw;sw;s;s;s;s;s;
alias palaceninja in "speedwalkbp" n;n;n;n;n;ne;ne;ne;ne;ne;e;e;e;e;n;e;s;
alias palacelong in "speedwalkbp" sw;sw;sw;sw;sw;sw;sw;sw;sw;sw;sw;sw;
alias longpalace in "speedwalkbp" ne;ne;ne;ne;ne;ne;ne;ne;ne;ne;ne;ne;
alias palacesnail in "speedwalkbp" nw;nw;nw;nw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;nw;nw;nw;nw;w;w;w;
alias snailpalace in "speedwalkbp" e;e;e;se;se;se;se;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;se;se;se;se;
alias snailwizard in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;sw;e;
alias wizardsnail in "speedwalkbp" w;ne;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;
alias wizardpearl in "speedwalkbp" w;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias pearlwizard in "speedwalkbp" n;n;n;n;n;n;n;n;e;
alias snailpearl in "speedwalkbp" w;w;w;w;s;s;s;s;sw;s;s;s;s;s;s;s;s;
alias pearlsnail in "speedwalkbp" n;n;n;n;n;n;n;n;ne;n;n;n;n;e;e;e;e;
alias pearlwitch in "speedwalkbp" s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;sw;se;sw;
alias witchpearl in "speedwalkbp" ne;nw;ne;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;
alias palacepearl in "speedwalkbp" sw;sw;sw;sw;w;w;w;sw;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias pearlpalace in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;ne;e;e;e;ne;ne;ne;ne;
alias longtuna in "speedwalkbp" se;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;s;s;se;e;ne;ne;e;se;se;e;e;e;e;e;e;
alias tunalong in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;nw;nw;w;sw;sw;w;nw;n;n;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;nw;
alias tunabank in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;nw;nw;w;sw;sw;w;nw;n;n;w;w;s;s;w;w;w;w;w;w;nw;nw;nw;ne;n;n;
alias banktuna in "speedwalkbp" s;s;sw;se;se;se;e;e;e;e;e;e;n;n;e;e;s;s;se;e;ne;ne;e;se;se;e;e;e;e;e;e;
alias longbank in "speedwalkbp" sw;sw;sw;sw;sw;sw;sw;s;s;s;
alias banklong in "speedwalkbp" n;n;n;ne;ne;ne;ne;ne;ne;ne;
alias bankwitch in "speedwalkbp" s;s;sw;sw;sw;sw;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;w;sw;sw;nw;sw;sw;nw;ne;
alias witchbank in "speedwalkbp" sw;se;ne;ne;se;ne;ne;e;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;ne;ne;ne;ne;n;n;
alias longpearl in "speedwalkbp" sw;sw;sw;sw;nw;nw;nw;nw;n;n;n;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias pearllong in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;s;s;s;se;se;se;se;ne;ne;ne;ne;
alias snaildojo in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;s;w;w;w;n;n;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias dojosnail in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;s;s;e;e;e;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;
alias witchvault in "speedwalkbp" w;w;w;n;n;n;n;n;w;w;sw;w;w;w;w;w;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;e;e;n;n;e;s;s;e;n;n;nw;n;
alias vaultwitch in "speedwalkbp" s;se;s;s;w;n;n;w;s;s;w;w;s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;e;e;e;e;e;ne;e;e;s;s;s;s;s;e;e;e;
alias witchretro in "speedwalkbp" w;w;w;n;n;w;w;s;s;sw;sw;sw;s;s;s;w;w;w;w;
alias retrowitch in "speedwalkbp" e;e;e;e;n;n;n;ne;ne;ne;n;n;e;e;s;s;e;e;e;
alias vaultretro in "speedwalkbp" s;se;s;s;w;n;n;w;s;s;w;w;s;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;e;e;
alias retrovault in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;n;e;e;n;n;e;s;s;e;n;n;nw;n;
alias pearlvault in "speedwalkbp" w;w;w;w;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;s;e;e;n;n;e;s;s;e;n;n;nw;n;
alias vaultpearl in "speedwalkbp" s;se;s;s;w;n;n;w;s;s;w;w;n;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;e;e;e;e;
alias vaultmermaid in "speedwalkbp" s;se;s;s;w;n;n;w;s;s;w;w;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;
alias mermaidvault in "speedwalkbp" s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;e;e;n;n;e;s;s;e;n;n;nw;n;
alias pearlmermaid in "speedwalkbp" w;w;w;w;s;s;s;s;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;
alias mermaidpearl in "speedwalkbp" s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;n;n;n;n;e;e;e;e;
alias dojomermaid in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;s;s;s;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;w;w;s;s;
alias mermaiddojo in "speedwalkbp" n;n;e;e;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;n;n;n;e;e;e;e;e;e;e;
alias pearldojo in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;n;n;n;n;w;w;w;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;n;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;
alias dojopearl in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;s;e;e;e;s;s;s;s;e;e;e;e;e;e;
alias retrohong in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;w;nw;nw;
alias hongretro in "speedwalkbp" se;se;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;e;
alias tangdojo in "speedwalkbp" e;e;e;e;n;e;e;e;e;e;e;e;
alias dojotang in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;s;w;w;w;w;
alias sweeneysnail in "speedwalkbp" s;s;s;s;s;s;e;e;s;s;s;s;e;e;
alias snailsweeney in "speedwalkbp" w;w;n;n;n;n;w;w;n;n;n;n;n;n;
alias pearlsung in "speedwalkbp" e;e;e;e;e;e;
alias sungpearl in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;
alias fangpearl in "speedwalkbp" n;n;ne;ne;n;n;n;n;n;e;e;e;e;
alias pearlfang in "speedwalkbp" w;w;w;w;s;s;s;s;s;sw;sw;s;s;
alias snailbankk in "speedwalkbp" w;w;w;w;w;w;w;w;s;
alias bankksnail in "speedwalkbp" n;e;e;e;e;e;e;e;e;